ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานหมายเลขท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนยางนอกรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์สอบทางการศึกษาระ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน น...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนยางนอกรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 606 นราธิวาส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ก ของโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสอนวรรณคดีและการใช้เพลงประกอบการสอนภาษาไทยสำหรับครูร...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
  การอบรมหลักสูตร "การจัดองค์ความรู้ :ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่5[กลุ่มอำนวยการ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 page 1 / 40