ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เรื่อง การขายอาคารเรียน แบบ ป1ข ทรงปั้นหยา ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถยนต์สำนักงานทะเบียน นข 1827 นราธิว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมกราคม 2562[งบทดลอง]
 เอกสารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 แจ้งโอนค่าศึกษาบุตรของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เดือนมกราคม 2562[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้เป็นป้ายปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข 7929 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศึกษา ๒...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงานและวัสดุการเกษตร [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาฯ MOE CUP[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30