ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 งบทดลองเดือนกันยายน 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการเงินแล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปล...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์และเครื่องตัดหญ้าของทางราช...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2563(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอน...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเป็นอะไหล่ในการซ่อมเปลี่ยนอัพเกรดปรับปรุงระ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทนเจ้าหนูห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ ROA...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารโครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (N...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page 1 / 43