ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน กข 9409 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายห้องส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนบ้านทอน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562[งบทดลอง]
  ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการคัดเเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD โดยวิธีเฉพาะเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน นข 1827 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดห้องส้วมแบบ สปช.601/26 ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภายใต้โครงการแข่งขันป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภายใต้โครงการแข่งขันปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภายใต้โครงการแข่งขันประก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องเสียงจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภายใต้โครงการแข่...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 page 1 / 44