============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมสัญจรกลุ่มเค.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการพิ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียติ พิธ.

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

กลุ่มอำนวยการ
ต้อนรับปลัดกระทรวง.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการ ส.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติก.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีและกล่าวรา.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ทุนการศึกษาจาก หุ้.

บ้านเปล
กิจกรรมการเรียนรู้.

บ้านเปล
กิจกรรมภายใต้โครงก.

บ้านเปล
กิจกรรมเยี่ยมบ้านน.

บ้านตันหยง
ร่วมเวียนเทียนเนื่.

บ้านบากง
รับเสด็จสมเด็จพระก.

บ้านเปล
กิจกรรมปลูกข้าวโพด.

บ้านเปล
การฝึกอบรมหลักสูตร.

บ้านเปล
การนิเทศการสอนแบบถ.

บ้านดือแย
โครงการผู้นำศาสนาพ.

บ้านโคกแมแน
แห่เทียนพรรษา

บ้านบากง
การตรวจราชการของสพ.

บ้านทําเนียบ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมทางวิชาการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA&ChiPA Game [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562[กลุ่มอำนวยการ]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับครูและบุคลากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ก ของโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
  แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์นำนักเรียน นักศึกษาชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส[กลุ่มอำนวยการ]
 ขอเชิญบุคลากรเข้าทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและแบบฝึกเตรียมความพร้อมระดับก่อนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง) [บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ( ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4 ) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โดยวิธีคัดเลือก [บ้านรือเสาะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปชใ105/29ปรับปรุงสองชั้นสี่ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง)โดยวิธีคัดเลือก [บ้านอาตะบือเระ]
 ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [บ้านรือเสาะ]
 ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [บ้านตะโละมีญอ]
 ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [บ้านตะโละมีญอ]
 ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเรียนสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง(ชั้นล่างโล่ง) [บ้านอาตะบือเระ]
 ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเรียนสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง(ชั้นล่างโล่ง) [ประชาวิทยรังสรรค์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านบูเกะบากง]
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [บ้านตายา]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ราชประชานุเคราะห์ 9]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :