============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

เข้าแถวเคารพธงชาติ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการกา.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมข้อมูล Big D.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเพื่อพิจารณา.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมรักษาควา.

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าค่ายนัก.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฎิบัติก.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีน้อมรำลึกใ.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ประชุมครูและบุคลาก.

บ้านแคนา
การเยี่ยมเยียนโรงเ.

ไทยรัฐวิทยา10(บ้าน..
อบรมวันศุกร์สุดสัป.

ไทยรัฐวิทยา10(บ้าน..
ประชุมผู้ปกครองนัก.

ไทยรัฐวิทยา10(บ้าน..
การเยี่ยมเยียนโรงเ.

บ้านแคนา
กิจกรรมประชุมผู้ปก.

ชุมชนสัมพันธ์บ้านล..
กิจกรรมปฐมนิเทศนัก.

บ้านแคนา
กิจกรรมวันเมาลิดแล.

บ้านมือและห์
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านแคนา
ประชุมเชิงปฏิบัติก.

บ้านแคนา
การแสดงเต้นโชว์ควา.

บ้านเปล
กิจกรรมโครงการเกษต.

บ้านเปล
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน นข 1827 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดห้องส้วมแบบ สปช.601/26 ของโรงเรียนบ้านทอน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกาาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกาาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศราคากลางสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศราคากลางสื่อวัสดุโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง 4/49 [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ห้องน้ำห้องส้วม)น [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านลูโบะบายะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและแบบฝึกเตรียมความพร้อมระดับก่อนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง) [บ้านแคนา]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :