============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

คณะติดตามการเตรียม.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับพลเรือเ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมการประชุมสัมมน.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้อำนวยการก.

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมเชิงปฏิบั.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะทำงานเตรี.

กลุ่มอำนวยการ
อบรมสร้างการรับรู้.

กลุ่มอำนวยการ
เข้าแถวเคารพธงชาติ

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ทัศนศึกษาแหล่งเรีย.

บ้านแคนา
นิเทศการจัดการเรีย.

บ้านแคนา
โครงการบ้านนักวิทย.

บ้านละหาน
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านละหาน
กิจกรรมสภาพภูมิอาก.

บ้านปลักปลา
นิเทศโครงการแก้ไขป.

บ้านปลักปลา
กิจกรรมกีฬา-กรีฑาส.

บ้านโคกพยอม
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านโคกพยอม
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านศาลาลูกไก่
ประชุมครูและบุคลาก.

บ้านแคนา
โครงการสร้างความสั.

บ้านสาวอ
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านบูเกะบากง
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเป็นอะไหล่ในการซ่อมเปลี่ยนอัพเกรดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทนเจ้าหนูห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ ROAD TO SINGAPORE 2020 28-31 ตุลาคม 2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารโครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (NT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศราคากลางสื่อวัสดุโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง 4/49 [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ห้องน้ำห้องส้วม)น [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านลูโบะบายะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและแบบฝึกเตรียมความพร้อมระดับก่อนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง) [บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ( ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4 ) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านโคกสยา]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :