============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมเตรียมการรั.

กลุ่มอำนวยการ
ติวเข้ม O-NET

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมสนามสอบการคั.

กลุ่มอำนวยการ
เตรียมการรับเสด็จฯ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับฟังรายการ พ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับนายกรัฐ.

กลุ่มอำนวยการ
พบปะพูดคุย ชี้แจงร.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมงานวันครู ประจ.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
กิจกรรมเรียนรู้วิถ.

บ้านแคนา
โครงการชุมชนปลอดยุ.

บ้านแคนา
กิจกรรมโครงวิทยาศา.

ประชาวิทยรังสรรค์
วันพ่อเเห่งชาติ

ประชาวิทยรังสรรค์
โครงการผลิตสื่อในส.

ประชาวิทยรังสรรค์
กิจกรรมวันปีใหม่ 2.

ประชาวิทยรังสรรค์
เยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชาวิทยรังสรรค์
อาหารเช้าเพื่อนักเ.

ประชาวิทยรังสรรค์
ร่วมกิจกรรมวันครู .

ประชาวิทยรังสรรค์
กิจกรรมบรรยายธรรมห.

บ้านแคนา
ปีใหม่โรงเรียนบ้าน.

บ้านหัวเขา
ผู้ตรวจราชการกระทร.

บ้านตะมะยูง
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับการอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ P school checking Program โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล"[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านกาเด็ง]
 ประกาศโรงเรียนบ้านกาแร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา [บ้านกาแร]
 ประกาศราคากลางสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศราคากลางสื่อวัสดุโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง 4/49 [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ห้องน้ำห้องส้วม)น [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านลูโบะบายะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :