ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1. งบดำเนินงาน  162,291,038.00 157,509,908.14 97.05 4,781,129.86 2.95
2. งบลงทุน  85,517,758.00 80,808,979.51 94.49 4,708,778.49 5.51
3. งบบุคลากร  135,625,587.00 134,859,839.56 99.44 765,747.44 0.56
4. งบอุดหนุน  136,295,075.00 136,291,075.00 100.00 4,000.00 0.00
5. งบเบิกแทน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. งบอื่นๆ  1,892,800.00 1,892,800.00 100.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  521,622,258.00 511,362,602.21 98.03 10,259,655.79 1.97

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
29 คน
สถิติปีนี้
740 คน
สถิติทั้งหมด
907 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved